Next 
123
Θεόδωρος Μπαφαλούκος του Νικολάου, 1738  #4564.
1) Νικόλαος Μπαφαλούκος του Θεοδώρου, 1768 (+1843, Ιανουάριος)
 #4565.

σύζ.(1ος της Α.): Ανδριάνα, 1787  #4292.

1) Θεόδωρος Μπαφαλούκος του Νικολάου, 1808
 #4566.

σύζ.(1836): Ειρήνη του Αντωνίου Σύμπουρα, 1823  #4568.

σύζ.(χ.α.): Ελένη, 1810  #4567.