123
Θεοδώρα Βαλμά του Αντωνίου Βαλμά, 1920 από Λάμυρα  #5061.

σύζ.(χ.α.): Ιωάννης Ρούσσος του Λεονάρδου, 1913  #5056. Πατ. #5054.