Πατέρας:   
Δημήτριος Κουτέλης του Ματθαίου,  #994.

123
Ματθαίος Κουτέλης του Δημητρίου,  #995.

σύζ.(1909): Χαρίκλεια του Νικολάου Τζουμέζη,  #996.

1) 
 Δημήτριος Κουτέλης του Ματθαίου, 1912
 #997.

σύζ.(χ.α.): Φράγκα του Ιωάννη Πετράκη, 1923 από Μεσαριά  #999.

2) Μαριγούλα του Ματθαίου Κουτέλη, 1912
 #998.

σύζ.(1937):

 

Χρήστος Μπουλμέτης του Ιωάννη, 1909  #1000.

1) Ιωάννης Μπουλμέτης του Χρήστου, 1938
 #3556.

σύζ.: Φραγκούλα του Γιαννούλη Παλαιοκρασσά, 1946  #3554.

2) Χαρίκλεια του Χρήστου Μπουλμέτη, 1942
 #2892.

σύζ.:

 

Μιχαήλ Γιαννίσης του Βασιλείου, 1930  #2890.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Δημήτριος Κουτέλης του Ματθαίου,

994