Πατέρας:   
Πέτρος Κυρτάτας του Δημητρίου, 1907  #3750.
Μητέρα:   
Μαρία του Ιωάννη Κυρτάτα, 1912 (Καρή)  #3749.

123
Ελενίτσα (Νίτσα) του Πέτρου Κυρτάτα, 1937  #1888.

σύζ.: Σταμάτης Σύμπουρας του Μιχαήλ, 1928  #1887.

1) Μαρία του Σταμάτη Σύμπουρα,
 #1889.
2) Μιχαήλ Σύμπουρας του Σταμάτη,
 #1890.

Γιορτή στου Αντώνη Νικ. Μπεγλέρη


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Δημήτριος Κυρτάτας του Πέτρου, 1876

 

3402

Διαμάντη του Νικολάου Φαλαγκά,

3400

Πέτρος Κυρτάτας του Δημητρίου, 1907

3750

Ιωάννης Κυρτάτας του Μιχαήλ, 1875

3712

Ελένη του Παναγιώτη Κουρτέση, 1883

3713

Μαρία του Ιωάννη Κυρτάτα, 1912

3749