Next 
123
Ιωάννης Αξιώτης ή Ψαρρός, 1742 (+1842, Οκτ.)  #4657.
1) Νικόλαος Αξιώτης ή Ψαρρός του Ιωάννη, 1784
 #4658.

σύζ.(2ος της Μ. 1838): Μαρία του Δημητρίου Κόη,  #4659.

1) Δημήτριος Αξιώτης ή Ψαρρός του Νικολάου, 1823
 #3735.

σύζ.: Αικατερίνη του Νικολάου Κυρτάτα, 1829  #3731.

2) Αντώνιος Αξιώτης ή Ψαρρός του Νικολάου, 1826
 #1184.

σύζ.(1ος του Α.): Μαρούλα, 1837  #6539.

σύζ.(2ος του Α. 1862): Αννέζα του Μιχαήλ Πολέμη, 1837  #1168.

σύζ.(3ος του Α.): Κατερίνα,  #2687.

σύζ.(2ος του Ν.): Ορσα, 1788  #4660.

3) 
 Ιωάννης Αξιώτης ή Ψαρρός του Νικολάου, 1831
 #4661.

σύζ.: Σεβαστή Καμπάνη, 1838  #4663.