Πατέρας:   
Δημήτριος Σαρρής του Αντωνίου, 1852  #1553.
Μητέρα:   
Μόσχα του Αντωνίου Στεφάνου, 1860  #1481.

123
Μαριώ του Δημητρίου Σαρρή, 1880  #678.

σύζ.(1913):

 

Λεωνίδας Πολέμης του Μιχαήλ, 1877 (Δράκας)  #646.

1) Μιχαήλ Πολέμης του Λεωνίδα, Πειραιά
 #679.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Αντώνιος Σαρρής του Γιαννούλη, 1803

3970

Μαρία, 1813

4011

Δημήτριος Σαρρής του Αντωνίου, 1852

1553

Αντώνιος (Μπελιγράδης) Στεφάνου,

1476

Μαρία,

1477

Μόσχα του Αντωνίου Στεφάνου, 1860

1481