1234
Μιχάλης Καρυστινός,  #1758.

σύζ.(2ος του Μ.): Φλώρα (Φλωρίτσα) του Δημητρίου Λάβδα, 1917  #1750.


Επιγραφή στην είσοδο της αποθήκης του Αη Γιώργη