1234
Γιάννης Νομικός,  #711.

σύζ.(2ος της Ρ.): Ρετζίνα του Γεωργίου Σύμπουρα, 1920  #710.


Tης Θεοτόκου το 1955, καΐκι με Στενιώτες προς τη νησίδα Θεοτόκο Το καΐκι «Αγιος Νικόλαος»