1234
- Παπανικολάου,  #2407.

σύζ.: Λιλίκα του Νικολάου Μαρή,  #2404. Πατ. #2400.