12345
Θεοδώρα Βαλμά του Αντωνίου Βαλμά, 1920 από Λάμυρα  #5061.